Login

Informatie vrijwilligers

Wie is online?

We hebben 129 gasten en geen leden online

Het Noordlimburgs Fietsweekend kent een reglement waaraan elke deelnemer zich dient te conformeren. Hieronder treft u het reglement dat van toepassing is op editie 2019 (download reglement).

Noordlimburgs Fietsweekend

Reglement

1.       Het Noordlimburgs Fietsweekend wordt georganiseerd door Schutterij/Gilde Sint Dionysius welke is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 40165057.

2.       Het Noordlimburgs Fietsweekend is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement; de gemiddelde snelheid mag niet hoger zijn dan 25 km per uur.

3.       Voor de deelnemers zijn 30 en 60 km routes uitgepijld en ontvangen zij een routebeschrijving bij de start.

4.       Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de Schutterij/Gilde Sint Dionysius worden bepaald.

5.       Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

6.       De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.

7.       De inschrijving tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Kinderen t/m 11 jaar kunnen alleen deelnemen onder geleide van een volwassene en betalen geen inschrijfgeld.

8.       Inschrijving voor het Noordlimburgs Fietsweekend is persoonlijk. Het startbewijs is niet overdraagbaar.

9.       Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij beschikt over een deugdelijke fiets. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om te fietsen en/of aan de nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.

10.   Deelname aan het Noordlimburgs Fietsweekend is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish en/of onderweg langs de route.

11.   Schutterij/Gilde Sint Dionysius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie.

12.   Instructies van politie, evenementenverkeersregelaars en EHBO moeten direct en stipt worden opgevolgd.

13.   De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het in Nederland en België wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen. De Duitse Strassenverkehrsordnung (StVO) schrijft voor dat fietsers achter elkaar moeten fietsen; naast elkaar mogen ze alleen als het verkeer daardoor niet wordt belemmerd. (en in z.g. fietsstraten)

14.   De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van bromfietsen is NIET toegestaan.

15.   Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben.

16.   Het dragen, vervoeren of uitdelen van reclamevoorwerpen, ongeacht de aard daarvan, is onderworpen aan de goedkeuring van de organisatie.

17.   Deelnemers kunnen bij medische problemen, ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en/of de organisatie door de leiding van het Noordlimburgs Fietsweekend en de medische diensten van verdere deelname worden uitgesloten.

18.   De leiding van het Noordlimburgs Fietsweekend behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Noordlimburgs Fietsweekend geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de vierdaagse redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

19.   Schutterij/Gilde Sint Dionysius stelt, binnen het kader van het gestelde aangaande veiligheid en gezondheid in dit reglement, alles in het werk om een veilig Fietsweekend te garanderen en treft daartoe alle in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke maatregelen op het gebied van veiligheid en medische voorzieningen.

20.   Wanneer de organisatie door bijzondere omstandigheden wordt gedwongen het Noordlimburgs Fietsweekend geheel of gedeeltelijk af te gelasten, kan de deelnemer geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijfkosten. De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van de organisatie, als bedoeld in de vorige zin van dit artikel, ook geen aanspraak maken op verdere schadevergoeding.

21.   Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Afvalbakken zijn beschikbaar bij start- en finishplaats en bij de stempelposten.

22.   De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van het Noordlimburgs Fietsweekend zonder daarvoor vergoeding te claimen.

23.   De NAW gegevens van de deelnemer zullen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van het Noordlimburgs Fietsweekend en niet worden verstrekt aan derden.

24.   De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

25.   In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Schutterij/Gilde Sint Dionysius uit Heijen.

Reglement Noordlimburgs Fietsweekend editie 2019

 

Agenda

No events

Het weer

Weersverwachting
Heijen
Weeronline.nl - Meer weer in Heijenweeronline.nl Altijd jouw weer